Avtalsvillkor för standardinstallation av luft/luftvärmepump

Artikel nr 416117, 2014-09-11

A. Det här ingår i standardinstallationen

1. Montering av inomhusdel på ytterväggens insida.

2. Montering av utomhusdel på väggkonsol på yttervägg (max 1,5 m ovan mark) alternativt på markstativ mot tillkommande kostnad enligt prislista nedan (rekommenderas vid yttervägg av trä).

3. Håltagning i lättvägg samt genomföring och sammankoppling av enheterna med hjälp av max 5m isolerade kopparrör för köldmedium, andlutning av kondensvattenledning samt tätning av väggenomföring.

4. Resa ingår upp till 50 km enkel väg i förhållande till närmsta Jula-varuhus (ev. överskjutande resväg debiteras enligt prislista nedan).

B. Ansvar

1. Elinstallation ingår ej. Kund ansvarar för att eluttag för stickpropp 10A finns tillgängligt i anslutning till önskad placering av innedelen vid installationstillfället. Uttaget skall vara försett med egen säkring samt jordfelsbrytare. Om eluttag saknas har HEFOS rätten att (om möjligt) ta dit egen elektriker och debitera kunden löpande för detta arbete, alternativt och om så är möjligt ansluts och testkörs värmepumpen temporärt mot tillgängligt uttag via förlängningskabel.)

2. Montage på markstativ. Vid eventuellt montage av utomhusenhet på markstativ ansvarar kunden för att detta stativ, senast vid installationens uppstart, på ett godtagbart sätt är monterat och förankrat på lämpligt fundament. Kund ansvarar även för att monteringskitets längd är tillräckligt för att förbinda inom- och utomhusdel vid önskad plats enligt övriga villkor i detta avtal. Markstativ kan även köpas av Hefos till fast pris inklusive arbete, se prislista för vissa tillkommande arbeten i slutet av detta dokument. Kund ansvar även i detta fall för att monteringskitets längd är tillräckligt för att förbinda inom- och utomhusdel vid önskad plats samt att ev. markarbete är förberett vid den önskade placering samt att placeringen är i enlighet med övriga villkor i detta stycke.

3. Lämnade uppgifters riktighet. Kund ansvarar för lämnade uppgifter. Om kund gett HEFOS felaktiga uppgifter om t.ex. väggens beskaffenhet och HEFOS därför måste avbryta arbetet i väntan på hål debiteras kunden för HEFOS stilleståndskostnader.

C. Fasta priser lämnas på vissa tillkommande arbeten

Resa utöver 50 km från närmsta Julavaruhus, per km (inklusive restid) 15 kr
Extra rördragning, kablage och köldmedium, inklusive arbete, per meter över 5m 560 kr
Håltagning i betong 2900 kr
Demontering av gammal värmepump 1200 kr
Markstativ, inklusive arbete (ej markarbete) 900 kr
Håltagning i tegelvägg 890 kr
PVC kanaler för inklädnad av köldmediumrör 180 kr

För fasta priser på tillkommande arbeten ovan gäller NOK i Norge och SEK i Sverige.

D. Avgränssningar

1. Produkt och funktionsansvar. Jula ansvarar för produktens prestanda. För alla produktrelaterade frågor kontaktar kund Julas kundtjänst.

2. Skador på egendom. HEFOS ansvarar ej för eventuella fasadskador som kan uppstå i samband med håltagning.

3. Hefos ansvarar ej för frågor kring dimensionerad effekt.

4. Håltagning. Hål för genomföring mellan inomhus- och utomhusdel tas av HEFOS (i samråd med kund) på montagetekniskt lämpligt ställe. I priset ingår håltagning i lättvägg/trävägg (dock ej timmer). Håltagning i annan typ av vägg än angivet ovan debiteras enligt fast prislista ovan, alternativt som tillägg med löpande pris från av HEFOS anlitad håltagare (med administrativt påslag om 10 %) i det fall särskild håltagning krävs.

E. Betalningsvillkor, leveransvillkor och övriga villkor

1. Ev. tillkommande arbeten, utöver arbeten prissatta enligt standardprislista ovan, debiteras löpande med 420 kr/timma (efter ev. ROT avdrag 294 kr/timma) plus material enligt Ahlsells (eller annan grossist för tidpunkten) gällande bruttoprislista.

2. Gällande priserbjudande är 4990 SEK i Sverige: Gäller för luft/luft 416117 samt 417030 inköpt på Jula.

3. Gällande priserbjudande är 4990 NOK i Norge. Gäller för luft/luft 416117 samt 417030 inköpt på Jula.

4. Betalning. Betalning skall ske 10 dagar från utsänd faktura.

5. Övertagande av faktura. Om kund underlåter att betala faktura kan fordran komma att övertas av Jula AB.

6. Avbeställning. Kostnad för bomkörning debiteras om avbokning görs mindre än 48h innan planerat utförande. 12-48h före utförande ger ombokningskostnad 2.000kr. Vid senare avbokning (eller ingen alls) debiteras 4.000kr.

7. ROT-hantering i Sverige. HEFOS administrerar ev. ROT-avdrag. Kund ansvarar dock för att han/hon har rättighet att göra ROT-avdrag. Om kund ej är berättigad till ROT-avdrag debiteras hela kostnaden kunden.

8. Kommunikation. HEFOS installatörer är verksamma i och kan komma från Sverige, Norge eller Polen, vilket är de länder inom vilka HEFOS bedriver installationsverksamhet på uppdrag av Jula. Om installatörens modersmål är Nynorska eller Polska, är kommunikationsspråket i första hand Engelska.

9. Leveranstid. Aktuell leveranstid är beroende på bokningsläge och geografisk samordning, men utförs normalt inom 6 veckor från det att den aktuella beställningen av HEFOS för bekräftats vara komplett. HEFOS förbehåller sig rätten att tacka nej till inkomna installationsuppdrag i det fall geografisk samordning av installationsuppdrag ej bedöms möjlig.

Priserna gäller för utförda installationer till och med 2017-12-31.