Avtalsvillkor för standardinstallation av Anslut All-in-one

Artikel nr 416121, 2014-09-11

A. Det här ingår i standardinstallationen

1. Montering av inomhusdel med tank och styrpanel i pannrummet.

2. Montering av utomhusdel på väggkonsol på yttervägg till pannrummet (max 1,5 m ovan mark) alternativt på markstativ förberett av kunden.

3. Håltagning i lättvägg till pannrummet samt genomföring och tätning. För övriga väggtyper tillkommer extra kostnad.

4. Anslutning av All-in-one mot befintligt värmesystem. Befintlig panna kopplas bort från befintligt system, alternativt behålls intakt på serie på den befintliga radiatorkretsen efter värmepumpsmodulen (som reservkapacitet för husuppvärmning), beroende på val av kund.

5. Rördragning samt rörmaterial för anslutning av ledningar för värme och tappvatten.

6. VVS komponenter och monteringsmaterial för anslutning av värmepump med tank till befintligt vattenburet värmesystem, så som shunt, blandventil, filterball, flexibla slangar, avstängningsventiler, för fackmannamässig anslutning.

7. Värmepump samt 1,7 kW eltillskott för tappvatten i tankens övre del ansluts mot befintlig 16A uttag i anslutning till tankens placering.

8. Resa ingår upp till 50 km enkel väg i förhållande till närmsta Jula-varuhus (ev. överskjutande resväg debiteras enligt prislista).

9. Driftsättning av anläggning samt grundläggande genomgång av systemet med kund.

B. Specifikation för inkluderade komponenter i standardinstallation

1. Shunt ESBE (manuellt reglage, automatik ingår ej men kan köpas till).

2. Blandventil ESBE (ställbar 25-60 grader).

3. Kopparrör för rörinstallation enligt avgränsningar ovan, avstängningsventiler, filterball, flexibla slangar och övrigt VVS material för fackmannamässig anslutning av tank med värmepump mot befintligt system för värme och tappvatten.

C. Ansvar

1. Placering. Kund ansvarar för att lämplig plats för placering av inomhusenhetens tankmodul finns fri och iordningställd i enlighet med övriga villkor för standardinstallation samt att trappor och dörrar som skall passeras medger passage av den utrustning och de produkter som skall monteras.

2. Elektisk anslutning. Installationen förutsätter att det i pannrummet finns framdraget 2st 16A uttag vid anslutning av 416108. Uttagen skall vara försedda med varsin säkring och jordfelsbrytare. Kund skall alltså ombesörja att detta finns förberett innan installationstillfället. Om dessa uttag saknas har HEFOS rätten att (om möjligt) ta dit egen elektriker och debitera kunden löpande för detta arbete, alternativt och om så är möjligt anslutning och testkörning av värmepumpen temporärt mot tillgängligt uttag via förlängningskabel.

3. Asbestförekomst. Kund ansvarar för att det ej finns asbesthaltig isolering vid inkopplingspunkten (vid returledningen till pannan).

4. Värmesystemets skick. Kund ansvarar för att befintlig anläggning är i tillräckligt bra skick för att kunna utföra installationen utan skador på utrustning, person eller egendom. HEFOS ansvar ej för skador som uppstår på befintlig anläggning pga. ålder eller bristande kondition.

5. Befintligt system. Kund ansvarar för att fastighetens distributionssystem (radiatorsystem/golvvärmesystem) är funktionsdugligt med erforderlig cirkulationspump och expansionskärl, samt att befintligt system är i ett skick som medger påkoppling av värmepump med returtemperaturer i värmesystemet som inte överstiger 45 grader, då värmepumpens maximala arbetstemperatur är 52 grader. I det fall som värmesystemet i utgångspunkt kräver höga returtemperaturer, rekommenderar vi alltid att systemet kompletteras med en eller flera fläktkonvektorer för att det skall kunna fungera effektivt.

6. Montage på markstativ. Vid eventuellt montage av utomhusenhet på markstativ ansvarar kunden för att detta stativ, senast vid installationens uppstart, på ett godtagbart sätt är monterat och förankrat på lämpligt fundament. Kund ansvarar även för att monteringskitets längd är tillräckligt för att förbinda inom- och utomhusdel vid önskad plats enligt övriga villkor i detta avtal. Markstativ kan även köpas av Hefos till fast pris inklusive arbete, se prislista för vissa tillkommande arbeten i slutet av detta dokument. Kund ansvar även i detta fall för att monteringskitets längd är tillräckligt för att förbinda inom- och utomhusdel vid önskad plats samt att ev. markarbete är förberett vid den önskade placering samt att placeringen är i enlighet med övriga villkor i detta stycke.

7. Produkt och funktionsansvar. Jula ansvarar för produktens prestanda. För alla produktrelaterade frågor kontaktar kund Julas kundtjänst.

8. Dimensionering. Hefos ansvarar ej för frågor kring dimensionerad effekt.

9. Skador på egendom. HEFOS ansvarar ej för eventuella fasadskador som kan uppstå i samband med håltagning.

10. Lämnade uppgifters riktighet. Kund ansvarar för lämnade uppgifter. Om kund gett HEFOS felaktiga uppgifter om t.ex. väggens beskaffenhet och HEFOS därför måste avbryta arbetet i väntan på hål debiteras kunden för HEFOS stilleståndskostnader.

 

D. Avgränsningar

1. Köldmedierör. Värmepumpens utomhusenhet monteras maximalt 4 till 7 rörmeter från inomhusdelen (avståndet beror på vilket monteringskit kunden köpt av Jula).

2. Håltagning. Hål för genomföring mellan inomhus- och utomhusdel tas av HEFOS (i samråd med kund) på montagetekniskt lämpligt ställe. I priset ingår håltagning i lättvägg/trävägg (dock ej timmer). Håltagning i annan typ av vägg än angivet ovan debiteras enligt fast prislista nedan, alternativt som tillägg med löpande pris från av HEFOS anlitad håltagare (med administrativt påslag om 10 %) i det fall särskild håltagning krävs.

3. Inkommande kallvatten och anslutningspunkt för varmvatten utgående skall finnas tillgängligt i det utrymme som tanken placeras. Max 5 meters rörledning och rördragning ingår, för att nå respektive anslutningspunkt. Anlutningspunkter skall vara i koppar och fria från asbetshaltig isolering.

4. Värmesystemets stigar- och returledning skall finnas tillgängligt för anslutning i det utrymme som tanken placeras. Max 5 meters rörledning och rördragning ingår, för att nå respektive anslutningspunkt. Anlutningspunkter skall vara i koppar och fria från asbetshaltig isolering.

5. I det fall rörgenomföringar i innerväggar är nödvändiga för att nå anslutningspunkter eller pannrum tillkommer extra kostnad för håltagning och material.

6. Vid bortkoppling av befintlig panna ansvarar kund för att tillkopplad effekt motsvarar fastighetens behov.

7. Demontering och bortforsling av gammal panna, i det fall denna skall kopplas ur, ingår ej.

8. Demontering av eventuell kringutrustning till befintlig panna, så som t.ex. oljetank ingår ej.

9. Inga gamla komponenter från befintlig anläggning gällande punkterna ovan återanvänds i ny applikation genom standardinstallation.

10. 3-fas elinstallation av tankens nedre elpatron ingår ej.

11. Fastigheten skall vara nåbar via allmän bilväg. Vid installation på längre avstånd eller öar tillkommer extra reskostnad. Färje-, bro- eller andra avgifter debiteras kund med faktiskt kostnad, vid förekomst.

E. Betalningsvillkor

1. Gällande priserbjudande är 24990 SEK i Sverige. Gäller för 416108 inköpt på Jula.

2. Gällande priserbjudande är 24990 NOK i Norge. Gäller för 416108 inköpt på Jula.

3. Ev. tillkommande arbeten utöver arbeten prissatta genom standardprislista nedan, debiteras enligt löpande med 420 kr/timma (efter ev. ROT avdrag 294 kr/timma) plus material enligt Ahlsells (eller annan grossist för tidpunkten) gällande bruttoprislista

4. Betalning. Betalning skall ske 10 dagar från utsänd faktura.

5. Övertagande av faktura. Om kund underlåter att betala faktura kan fordran komma att övertas av Jula AB.

6. Avbeställning. Kostnad för bomkörning debiteras om avbokning görs mindre än 48h innan planerat utförande. 12-48h före utförande ger ombokningskostnad 2.000kr. Vid senare avbokning (eller ingen alls) debiteras 4.000kr.

7. ROT-hantering i Sverige. HEFOS administrerar ev. ROT-avdrag. Kund ansvarar dock för att han/hon har rättighet att göra ROT-avdrag. Om kund ej är berättigad till ROT-avdrag debiteras hela kostnaden kunden.
(ENOVA stöd kan vara möjligt att söka av kund i Norge).

Priserna gäller för utförda installationer till och med 2017-12-31.