Avtalsvillkor för standardinstallation av luft/vattenvärmepump

Artikel nr 500000, 500007, 500001 och 500008
2014-09-11

A. Förutsättningar

1. Inkoppling av värmepump. Kund har befintlig vattenburen värmeanläggning i huset där ursprunglig panna finns kvar som reservkraft i systemet efter installation av värmepumpen.

2. HEFOS ansluter luft/vatten värmepumpen med erforderliga VVS komponenter samt monteringsmaterial, så som shunt, blandventil, filterball, flexibla slangar, avstängningsventiler, för fackmannamässig anslutning.

3. Värmepumpen ansluts på returkretsen till en toppmatad panna, alternativt direkt mot pannvolymen genom anslutning via befintliga pannans utlopp för avtappning samt pannans befintliga expansionsledning, förutsatt att detta av HEFOS bedöms vara möjligt med säkerställd funktionalitet.

4. Placering. Alla installationer sker i, eller i direkt anslutning till pannrum. Värmepumpens utomhusenhet placeras, om inte annat avtalats, på angränsande yttervägg (max 1,5 meter ovan mark) till pannrummet och inomhusenhet samt tillhörande styrpanel monteras i pannrummet.

5. Elektisk anslutning. Installationen förutsätter att det i pannrummet finns framdraget 2st 16A uttag vid anslutning av 416116samt 416086, alternativt 1 st 10A samt 1 st 16A vid anslutning av 416107 (samt tidigare modell 416085). Uttagen skall vara försedda med varsin säkring och jordfelsbrytare. Kund skall alltså ombesörja att detta finns förberett innan installationstillfället. Om dessa uttag saknas har HEFOS rätten att (om möjligt) ta dit egen elektriker och debitera kunden löpande för detta arbete, alternativt och om så är möjligt anslutning och testkörning av värmepumpen temporärt mot tillgängligt uttag via förlängningskabel.

B. Ansvar

1. Asbestförekomst. Kund ansvarar för att det ej finns asbesthaltig isolering vid inkopplingspunkten (vid returledningen till pannan).

2. Värmesystemets skick. Kund ansvarar för att befintlig anläggning är i tillräckligt bra skick för att kunna utföra installationen utan skador på utrustning, person eller egendom. HEFOS ansvar ej för skador som uppstår på befintlig anläggning pga. ålder eller bristande kondition.

3. Värmesystemets beskaffenhet. Kund ansvarar för att det i fastigheten finns ett fungerande system för värmedistribution där returtemperaturen till pannan understiger 45 grader. I det fall som värmesystemet i utgångspunkt kräver höga returtemperaturer, rekommenderar vi alltid att systemet kompletteras med en eller flera fläktkonvektorer för att det skall kunna fungera effektivt.

4. Montage på markstativ. Vid eventuellt montage av utomhusenhet på markstativ ansvarar kunden för att detta stativ, senast vid installationens uppstart, på ett godtagbart sätt är monterat och förankrat på lämpligt fundament. Kund ansvarar även för att monteringskitets längd är tillräckligt för att förbinda inom- och utomhusdel vid önskad plats enligt övriga villkor i detta avtal. Markstativ kan även köpas av Hefos till fast pris inklusive arbete, se prislista för vissa tillkommande arbeten i slutet av detta dokument. Kund ansvar även i detta fall för att monteringskitets längd är tillräckligt för att förbinda inom- och utomhusdel vid önskad plats samt att ev. markarbete är förberett vid den önskade placering samt att placeringen är i enlighet med övriga villkor i detta stycke.

5. Produkt och funktionsansvar. Jula ansvarar för produktens prestanda. För alla produktrelaterade frågor kontaktar kund Julas kundtjänst.

6. Hefos ansvarar ej för frågor kring dimensionerad effekt.

7. Skador på egendom. HEFOS ansvarar ej för eventuella fasadskador som kan uppstå i samband med håltagning.

8. Lämnade uppgifters riktighet. Kund ansvarar för lämnade uppgifter. Om kund gett HEFOS felaktiga uppgifter om t.ex. väggens beskaffenhet och HEFOS därför måste avbryta arbetet i väntan på hål debiteras kunden för HEFOS stilleståndskostnader.

 

C. Betalningsvillkor

1. Gällande priserbjudande är 14995 SEK i Sverige: Gäller för luft/vatten 416107, 416116 (samt tidigare modeller 416085 samt 416086) inköpt på Jula.

2. Gällande priserbjudande är 14995 NOK i Norge. Gäller för luft/vatten 416107, 416116 (samt tidigare modeller 416085 samt 416086) inköpt på Jula.

3. Ev. tillkommande arbeten utöver arbeten prissatta genom standardprislista nedan, debiteras enligt löpande med 420 kr/timma (efter ev. ROT avdrag 294 kr/timma) plus material enligt Ahlsells (eller annan grossist för tidpunkten) gällande bruttoprislista.

4. Betalning. Betalning skall ske 10 dagar från utsänd faktura.

5. Övertagande av faktura. Om kund underlåter att betala faktura kan fordran komma att övertas av Jula AB.

6. Avbeställning. Kostnad för bomkörning debiteras om avbokning görs mindre än 48h innan planerat utförande. 12-48h före utförande ger ombokningskostnad 2.000kr. Vid senare avbokning (eller ingen alls) debiteras 4.000kr.

7. ROT-hantering i Sverige. HEFOS administrerar ev. ROT-avdrag. Kund ansvarar dock för att han/hon har rättighet att göra ROT-avdrag. Om kund ej är berättigad till ROT-avdrag debiteras hela kostnaden kunden.

 

D. Avgränsningar, leveransvillkor och övriga villkor

1. Värmerör. Värmepumpens inomhusenhet monteras maximalt 5 rörmeter från anslutningspunkten på pannans returkrets eller anslutningspunkter direkt på pannan.

2. Köldmedierör. Värmepumpens utomhusenhet monteras maximalt 4 till 7 rörmeter från inomhusdelen (avståndet beror på vilket monteringskit kunden köpt av Jula).

3. Styrpanel. Värmepumpens styrpanel monteras i pannrummet.

4. Installationskomponenter. HEFOS monterar/levererar avstängningsventiler, smutsfilter samt avluftningsfilter mellan värmesystem och värmepump samt övriga installationskomponenter nödvändiga för korrekt anslutning av värmepump mot befintligt värmesystem

5. Resväg. Resväg max 50km bilväg från närmsta Jula varuhus. Fastigheten skall vara nåbar via allmän bilväg. Vid installation på längre avstånd eller öar tillkommer extra reskostnad. Färje-, bro- eller andra avgifter debiteras kund med faktiskt kostnad, vid förekomst

6. Kommunikation. HEFOS installatörer är verksamma i och kan komma från Sverige, Norge eller Polen, vilket är de länder inom vilka HEFOS bedriver installationsverksamhet på uppdrag av Jula. Om installatörens modersmål är Nynorska eller Polska, är kommunikationsspråket i första hand Engelska.

7. Håltagning. Hål för genomföring mellan inomhus- och utomhusdel tas av HEFOS (i samråd med kund) på montagetekniskt lämpligt ställe. I priset ingår håltagning i lättvägg/trävägg (dock ej timmer). Håltagning i annan typ av vägg än angivet ovan debiteras enligt fast prislista nedan, alternativt som tillägg med löpande pris från av HEFOS anlitad håltagare (med administrativt påslag om 10 %) i det fall särkskild håltagning krävs.

8. Elpatron. Installation av eventuell medföljande genomströmningselpatron (gäller endast vissa modeller före 2014) sker i serie med värmepumpen direkt på utgående vatten från värmepumpen.

9. Leveranstid. Aktuell leveranstid är beroende på bokningsläge och geografisk samordning, men utförs normalt inom 6 veckor från det att den aktuella beställningen av HEFOS för bekräftats vara komplett. HEFOS förbehåller sig rätten att tacka nej till inkomna installationsuppdrag i det fall geografisk samordning av installationsuppdrag ej bedöms möjlig.

10. Fasta priser för vissa tillkommande arbeten.

Resa utöver 50 km från närmsta Julavaruhus, per km (inklusive restid) 15 kr
Håltagning i betong 2900 kr
Demontering av gammal värmepump 1200 kr
Markstativ, inklusive arbete (ej markarbete) 900 kr
Håltagning i tegelvägg 890 kr
PVC kanaler för inklädnad av köldmediumrör 180 kr

Priserna gäller för utförda installationer till och med 31/12 2016.